Có 1 kết quả:

rú yì suàn pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

counting one's chickens before they are hatched