Có 1 kết quả:

rú yì láng jūn

1/1

rú yì láng jūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ideal husband
(2) "Mr. Right"