Có 1 kết quả:

rú shì wǒ wén ㄖㄨˊ ㄕˋ ㄨㄛˇ ㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) so I have heard (idiom)
(2) the beginning clause of Buddha's quotations as recorded by his disciple, Ananda (Buddhism)