Có 1 kết quả:

rú láng sì hǔ

1/1

rú láng sì hǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. like wolves and tigers
(2) ruthless