Có 1 kết quả:

rú yuē ér zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to arrive as planned
(2) right on schedule