Có 1 kết quả:

rú gěng zài hóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. as if having a fish bone stuck in one's throat (idiom)
(2) fig. very upset and needing to express one's displeasure