Có 1 kết quả:

rú niǎo shòu sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to scatter like birds and beasts (idiom)
(2) to flee in all directions