Có 1 kết quả:

wàng xià cí huáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to alter a text indiscriminately (idiom)
(2) to make irresponsible criticism