Có 1 kết quả:

wàng duàn

1/1

wàng duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to jump to an unfounded conclusion