Có 1 kết quả:

wàng duàn ㄨㄤˋ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to jump to an unfounded conclusion