Có 1 kết quả:

fù nǚ zhǔ rèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

director of the local committee of the Women's Federation