Có 1 kết quả:

rèn shēn

1/1

rèn shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pregnancy
(2) gestation

Một số bài thơ có sử dụng