Có 1 kết quả:

dù néng hài xián

1/1

Từ điển Trung-Anh

jealous of the able, envious of the clever (idiom)