Có 1 kết quả:

dù xián jì néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to envy the virtuous and talented (idiom)