Có 1 kết quả:

jì yuàn

1/1

jì yuàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhà thổ, nhà chứa

Từ điển Trung-Anh

(1) brothel
(2) whorehouse