Có 1 kết quả:

yāo ráo ㄧㄠ ㄖㄠˊ

1/1

Từ điển phổ thông

con gái đẹp

Từ điển Trung-Anh

(1) enchanting
(2) alluring (of a girl)