Có 1 kết quả:

yāo ráo

1/1

yāo ráo

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gái đẹp

Từ điển Trung-Anh

(1) enchanting
(2) alluring (of a girl)

Một số bài thơ có sử dụng