Có 1 kết quả:

yāo niè

1/1

yāo niè

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kẻ ác, người ác

Từ điển Trung-Anh

evildoer

Một số bài thơ có sử dụng