Có 2 kết quả:

yāo jīngyāo jing

1/2

yāo jīng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yêu tinh, các loài chết hoá thành tinh

Một số bài thơ có sử dụng

yāo jing

phồn & giản thể