Có 2 kết quả:

yāo jīngyāo jing

1/2

yāo jīng

phồn & giản thể

yāo jing

phồn & giản thể