Có 1 kết quả:

yāo mó guǐ guài

1/1

yāo mó guǐ guài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) demons and ghosts
(2) ghouls and bogies