Có 1 kết quả:

jìn zi

1/1

jìn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (informal) mother's brother's wife
(2) maternal uncle's wife