Có 1 kết quả:

miào pǐn

1/1

miào pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a fine work of art