Có 1 kết quả:

miào zài bù yán zhōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the charm lies in what is left unsaid (idiom)