Có 1 kết quả:

miào shǒu huí chūn

1/1

miào shǒu huí chūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magical hands bring the dying back to life (idiom); miracle cure
(2) brilliant doctor