Có 1 kết quả:

miào zhì huì

1/1

miào zhì huì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wondrous wisdom and knowledge (Buddhism)