Có 1 kết quả:

miào bǐ

1/1

miào bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

talented, gifted or ingenious writing