Có 1 kết quả:

miào bǐ shēng huā

1/1

Từ điển Trung-Anh

gifted or skillful writing