Có 1 kết quả:

miào chù

1/1

miào chù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ideal place
(2) suitable location
(3) merit
(4) advantage

Một số bài thơ có sử dụng