Có 1 kết quả:

miào jì

1/1

miào jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excellent plan
(2) brilliant scheme

Một số bài thơ có sử dụng