Có 1 kết quả:

miào yǔ héng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be full of wit and humor