Có 1 kết quả:

miào jì

1/1

miào jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) excellent plan
(2) brilliant scheme