Có 1 kết quả:

miào yǔ rú zhū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) smart words like a string of pearl
(2) scintillating witticisms