Có 1 kết quả:

miào qù

1/1

miào qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) witty
(2) clever
(3) amusing