Có 1 kết quả:

fáng gōng hài néng

1/1

fáng gōng hài néng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to constrain and limit successful, capable people