Có 1 kết quả:

fáng hài gōng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(law) obstructing government administration