Có 1 kết quả:

fáng ài

1/1

fáng ài

giản thể

Từ điển phổ thông

cản trở, gây trở ngại

Từ điển Trung-Anh

(1) to hinder
(2) to obstruct