Có 1 kết quả:

fáng ài qiú

1/1

fáng ài qiú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

stymie (golf)