Có 1 kết quả:

wǔ mèi

1/1

wǔ mèi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lovely
(2) charming