Có 2 kết quả:

mèi fūmèi fu

1/2

mèi fū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

anh dâu

mèi fu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

younger sister's husband