Có 1 kết quả:

qī lí zǐ sàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a family wrenched apart (idiom)