Có 1 kết quả:

xū tōu

1/1

xū tōu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đẹp
2. vui hoà