Có 1 kết quả:

shǐ liào wèi jí

1/1

shǐ liào wèi jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not expected at the outset (idiom)
(2) unforeseen
(3) to be surprised by the turn of events