Có 1 kết quả:

shǐ zǔ niǎo

1/1

shǐ zǔ niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Archaeopteryx