Có 1 kết quả:

shǐ zhōng rú yī

1/1

Từ điển Trung-Anh

unswerving from start to finish (idiom)