Có 2 kết quả:

jiě fūjiě fu

1/2

jiě fū

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

anh rể

jiě fu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) older sister's husband