Có 1 kết quả:

jiě dì liàn

1/1

jiě dì liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

love between an older woman and a younger man