Có 1 kết quả:

jiě dì liàn ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

love between an older woman and a younger man