Có 1 kết quả:

gū nǎi nai

1/1

gū nǎi nai

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) father's father's sister
(2) great aunt