Có 1 kết quả:

gū pó

1/1

gū pó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) grandfather's sister
(2) sister of a woman's father-in-law