Có 1 kết quả:

gū zhì wù lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to put something aside for the time being (idiom)