Có 1 kết quả:

wěi wěi qū qū

1/1

wěi wěi qū qū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feel aggrieved